O PLAN DE GOBERNO DIXITAL 2020 BUSCA CONSEGUIR UNHA ADMINISTRACIÓN CON MENOS PAPEL E MÁIS PRETO DO CIDADÁN

A directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira, sinalou hoxe que o obxectivo do Plan de Administración e Goberno Dixital 2020 é conseguir unha administración con menos papel e máis preto do cidadán. A responsable da área tecnolóxica da Xunta inaugurou en Santiago o Seminario A Transformación Dixital en Galicia, organizado Socinfo, e no que interviñeron a directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Natalia Prieto, e o director xeral de Función Pública, José María Barreiro.
Pereira sinalou que o actual Goberno galego iniciou a senda da dixitalización dos servizos públicos en 2010 coa aprobación da primeira Axenda Dixital de Galicia 2014.gal e que en 2015 aprobouse a Axenda Dixital 2020, que mobilizará un investimento público-privado de 1.500 millóns de euros. A directora da AMTEGA indicou que o seu departamento, en colaboración coas consellerías, está a desenvolver os 14 plans de actuación desta Axenda para consolidar a dixitalización da Educación, a Xustiza, do eido sociosanitario, dos sectores primarios e estratéxicos galegos e para proporcionar o acceso a todos os galegos de redes ultrarrápidas.

As pezas dunha Administración dixital

O Plan de Administración e Goberno Dixital 2020 é a folla de ruta da Axenda para consolidar e avanzar na dixitalización da Administración autonómica e, unha vez culminado, permitirá un aforro de 41 millóns de euros. Neste sentido, Mar Pereira afirmou que o esforzo realizado ata agora ten resultados como a entrada en funcionamento do Arquivo Dixital de Galicia. Esta é unha peza chave da eAdministración, que no primeiro trimestre deste ano incorporará 100 procedementos cuxo ciclo de vida administrativo será totalmente dixital.
A directora da AMTEGA destacou que a día de hoxe máis do 60% dos trámites coa Xunta pódense presentar online na sede e que se simplificou o seu uso coa posta en marcha do servizo Chave 365, que evita o uso de certificados dixitais. Ademais, as máis de 500 oficinas de Rexistro contan cun único sistema de información e o pasado mes de setembro iniciábase a súa a súa dixitalización. A posta en marcha do sistema [email protected] de notificacións electrónicas foi outro das iniciativas que se completou en 2015 e que posibilitarán a tramitación integramente integral dun trámite desde a súa entrada ata notificación final ao usuario.
Pereira indicou que este proceso de transformación supón a reconfiguración das funcións dos empregados públicos, o que implica a dotación de novos medios tecnolóxicos adaptados á novas necesidades e un plan de formación TIC, que se está a desenvolver a través da EGAP e que impartiu más de 12.500 horas en tres anos.

Más de 180 mil imágenes de dominio público liberadas por NYPL

La Biblioteca Pública de Nueva York cuenta con una de mayores colecciones de artículos digitalizados… más de 600 mil imágenes de manuscritos, fotografías, mapas, videos y otros contenidos. Excelentes colecciones que están disponibles para todo el mundo y nos permiten recorrer diferentes facetas de la historia.

Siguiendo con este objetivo, comparten una nueva iniciativa que ponen a disposición más de 180 mil imágenes de artículos digitalizados  en dominio público y que podremos descargar en alta resolución.

Imágenes de dominio púbico

Esto permitirá que podamos reutilizar libremente este contenido en nuestras investigaciones, como parte de recursos educativos, en nuestros proyectos, etc. Para recorrer esta colección de imágenes de dominio público podemos utilizar diferentes filtros, como por ejemplo, color, género, siglo.

En cada una de las imágenes dispondremos de algunas opciones que nos permitirán visualizarlas con más detalles, rotarlas o enviarlas directamente para su impresión. Por supuesto, también tendremos datos sobre la imagen, como fechas, tipo de recurso, género, personas que participaron, entre otros detalles. Para su descarga, tendremos diferentes opciones que van desde 300 px hasta alta resolución.

Para ver todas las imágenes de dominio público tenemos que ir a este enlace, y para ver el resto de las colecciones de la Biblioteca Pública de Nueva York, a este otro link.

A XUSTIZA GALEGA DESBOTARÁ O USO DO PAPEL ENTRE PROFESIONAIS E ADMINISTRACIÓNS A PARTIRES DO 1 DE XANEIRO

Onte durante a inauguración dasIV Xornadas sobre cuestións prácticas de dereito procesual civil o director xeral de Xustiza, Juan José Martín Álvarez destacou que desde o inicio da experiencia de implantación de Lexnet hai un ano téñense presentado de xeito telemático na nosa comunidade autónoma máis de 30.000 demandas e 250.000 escritos, e desde o ano 2009 en Galicia realizáronse polos órganos xudiciais galegos máis de 16 millóns de notificacións. Estas xornadas desenvolveranse tamén hoxe no Club Financeiro de Vigo, e están organizadas pola Universidade de Vigo e o Colexio de Avogados.
Para cumprir coa reforma da Lei de Axuizamento Civil (LAC), dende Galicia marcouse como obxectivo a eliminación do uso do papel na Xustiza por parte dos profesionais e administrativos a partires do 1 de xaneiro, e este importante paso cara á modernización da xustiza galega será posible logo da implantación das notificacións por parte dos xulgados e a presentación telemática de demandas e escritos polos profesionais da xustiza (procuradores, avogados, graduados sociais, administracións públicas) a través de Lexnet.
Martín Álvarez explicou que, dentro do novo Plan Senda 2020 (o II Plan Tecnolóxico da Administración de Xustiza en Galicia) a plataforma de intercambio seguro de información entre os axentes do ámbito xudicial Lexnet consolidarase como a canle de comunicación entre todos os profesionais do eido xudicial e recordou que o emprego dos medios e dos sistemas telemáticos existentes na Administración de xustiza para a presentación de escritos, documentos e a realización de actos de comunicación procesual é unha obriga para os profesionais e os órganos xudiciais (e fiscais) prevista na Lei 18/2011, e reiterada expresamente pola Lei 42/2015 de reforma da LAC.
O director xeral lembrou que un dos obxectivos do Plan Senda 2020, cun investimento previsto de máis de 26 millóns de euros para os próximos cinco anos, é a implantación efectiva do expediente xudicial electrónico, que permitirá a tramitación completa dun procedemento por medios telemáticos.
Ademais, tamén inclúe a posta en marcha da sede xudicial electrónica como canle única para todas as actuacións, procedementos e servizos dixitais do ámbito xudicial: a presentación telemática de escritos, a validación de documentos, taboleiro de edictos, notificacións electrónicas, poxas xudiciais ou o acceso seguro aos expedientes dos procesos xudiciais en que se é parte.

A posta en marcha do Arquivo Dixital Integrado pecha o Proxecto ARPAD

A POSTA EN MARCHA DO ARQUIVO DIXITAL INTEGRADO PECHA O PROXECTO ARPAD

xoves, 10 de decembro do 2015 Redacción

A directora da AMTEGA, Mar Pereira, asistiu hoxe en Tui á reunión de peche do Proxecto ARPAD, onde se fixo balance dos obxectivos marcados nos catro eixos da iniciativa: a creación do Arquivo Dixital Integrado de Galicia, a conservación e difusión do patrimonio documental conxunto, a habilitación de servizos dixitais e a eliminación do papel nas relaciones administrativas na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.
O Proxecto ARPAD enmárcase no Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal (POCTEP) e contou cun orzamento de 4,7 millóns de euros, cofinanciados nun 75% por fondos FEDER.
Á reunión asistiron os representantes dos sete socios participantes. Xunto coa AMTGA, líder da iniciativa, interviñeron na xuntanza o secretario xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Anxo Lorenzo, o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro; e técnicos da Dirección Xeral de Administración Local da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do Centro Informático para a Xestión Tributaria a Xestión Tributaria Económico-Financiera e Contable (CIXTEC) da Consellería de Facenda; a Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima (CIM Alto Miño,) que integra dez concellos do norte de Portugal; e da Deputación de Pontevedra.

Arquivo Dixital Integrado

Un dos obxectivos chave do Proxecto ARPAD era a creación do Arquivo Dixital Integrado, que entrará en funcionamento en 2016. Esta plataforma tecnolóxica inclúe dúas áreas diferenciadas: o Arquivo Electrónico Administrativo e o Arquivo Electrónico Patrimonial.
O Arquivo Electrónico Administrativo é a pedra angular da Administración electrónica, xa que permitirá eliminar progresivamente o papel na Administración e xestionar e conservar con todas as garantías de seguridade e dispoñibilidade a documentación dixital durante todo o ciclo de vida administrativa. No primeiro trimestre de 2016 estarán xa integrados no Arquivo Electrónico 100 procedementos administrativos cuxa xestión será integramente electrónica.
O Arquivo Dixital Integrado é unha infraestrutura tecnolóxica situada no Centro de Proceso de Datos do Gaiás, que actúa como nodo central de custodia de toda a información que xera a Administración autonómica.

Conservación e Difusión do Patrimonio documental

O Arquivo Electrónico Patrimonial, integrado no Arquivo Dixital, arrancará tamén en 2016 con máis de 275.0000 documentos dixitalizados procedentes dos Arquivos do Reino de Galicia, do Histórico Provincial de Ourense e do Concello de Tui.
Este Arquivo Electrónico Patrimonial é compatible con proxectos europeos como EURPEANA (punto común de acceso aos fondos das bibliotecas, arquivos e museos de toda Europa) e os seus fondos estarán accesibles desde o Portal de Difusión do Patrimonio Documental de Galicia, que estará operativo no primeiro trimestre de 2016.

Servizos de interoperabilidade transfronteirizos e eliminación do papel

Outro dos eixos do proxecto ARPAD era a posta en marcha de servizos de interoperabilidade transfronteirizos e servizos dixitais avanzar na eliminación do papel nas relacións interadministrativas. Neste ámbito, cómpre destacar a posta a disposición dos provedores portugueses dos Sistema Electrónico de Facturación e a publicación en portugués do Diario Oficial de Galicia, que estará dispoñible en 2016. Tamén se creou un portal de información transfronteiriza para informar dos servizos dispoñibles a ambos lados da fronteira que se porá en marcha a principios de ano.

A DIXITALIZACIÓN DA XUSTIZA

A reunión permanente del Comité técnico estatal da Administración Xudicial Electrónica (CTEAJE), que se celebrou esta mañá na Cidade da Cultura, presidida polo Secretario Xeral de Xustiza, Joaquín Silguero, e na que participaron a directora da AMTEGA, Mar Pereira e o director xeral de Xustiza, Juan José Martín, en representación de Galicia e os responsables dos departamentos de xustiza e informática de Aragón, Navarra, Canarias, Cataluña, País Vasco e Valencia, abordou temas como a nova funcionalidade do sistema Lexnet que permitirá a presentación de demandas de xeito electrónico ou a incorporación de documentación a un procedemento en marcha por parte de avogados, procuradores e outros axentes xurídicos de Galicia, que nas vindeiras semanas botará a andar nas provincias de A Coruña e Pontevedra, para chegar máis adiante ao resto da nosa Comunidade.
Galicia é unha das primeiras comunidades en activar este novo servizo do sistema Lexnet, dentro das actuacións definidas no Plan Senda para a integración das TIC na Xustiza, que está a desenvolver a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia en colaboración coa Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
O sistema de comunicacións Lexnet permitía ata agora a Administración de Xustiza remitir notificacións electrónicas aos axentes xudiciais. Coa activación desta nova funcionalidade os profesionais do eido xudicial poderán presentar tamén demandas e escritos de mero trámite nos xulgados, é dicir, incorporar documentación a un procedemento en marcha.
Esta medida contribúe a eliminación de papel nos trámites administrativos, á redución de tempos de procedemento, facilita a integración directa cos sistemas de xestión procesual e mellora da calidade da información. Todo isto nun contexto dixital con todas as garantías xurídicas.

 

 

DIGITALIZACION DE CONTRATOS PARA COMPAÑIA ELECTRICA

 

Recientemente en Nyddo Documentación Lógica hemos recibido el encargo de la digitalización e indexación de mas de 5.000 contratos de suministro eléctrico, con una masa estimada de 100.000 imágenes, por parte de una de las mas importantes empresas de distribución eléctrica de la provincia de Pontevedra.

Asimismo instalaremos nuestra herramienta NYDDO_DOC para el almacenamiento y búsqueda de los expedientes digitalizados

Abordamos este trabajo con gran ilusión y responsabilidad por la confianza que, una vez mas, nuestros clientes han depositado en nuestra compañía.

DIGITALIZACIÓN INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRÁFIA

Para facilitar el trabajo de los investigadores y evitar el deterioro del original  el “INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA”  y la “UNIVERSIDADE DE VIGO”, dentro del proyecto ECOAFRIK , han confiado en NYDDO para la  digitalización del libro  “EXPEDITIONS SCIENTIFIQUES TRAVALLIER ET DU TALISMAN” editado en 1894.
foto IOE

LANZAMIENTO JPEG versión 9.1

 

El Grupo Independiente de JPEG del Instituto de Informática Aplicada de Leipzig, Infai.org, encargado de definir el estándar JPEG, ha emitido en un comunicado que acaba de lanzar la versión 9.1 de la biblioteca de software “libjpeg”.

La biblioteca de software “libjpeg” es la base para el procesamiento de imágenes en formato JPEG y se utiliza en todo el mundo en un gran cantidad de aplicaciones de proveedores de software y en la industria fotográfica. Está disponible bajo una licencia libre de costo con código fuente abierto.

Tras 15 años de continuo desarrollo, esta nueva versión 9.1 permite, por primera vez, un modo de compresión sin pérdida efectiva. Además, ahora soporta profundidades de color de hasta 12bits para imágenes JPEG, aunque seguramente tardaremos en ver estas novedades en los diferentes softwares y dispositivos.

Con ello es posible que se utilice como máster digital de conservación a largo plazo y en sustitución de otros formatos. Debemos esperar para comprobar el grado de aceptación que tiene esta actualización y de qué manera responden las empresas de software y hardware.

 

PROYECTO NYDDO- ENDESA

NYDDO:

PROYECTO ENDESA  ” MINA O TESOURO ”

Después de 3 meses de intenso trabajo acabamos de finalizar el INVENTARIO, CATALOGACIÓN , REGISTRO, TRASLADO Y UBICACIÓN de los fondos documentales (35.000 entradas) de la “MINA O TESOURO” en As Pontes.
El proyecto, que nace de la inquietud de la dirección de la mina después de su cierre y posterior PROYECTO DE RECUPERACIÓN ,tenia como objetivo principal el conservar de manera ordenada y accesible todos los fondos documentales que constituyen la memoria de varias décadas de historia de este emblemático lugar.
Nos llena de orgullo y satisfacción y agradecemos profundamente, la confianza depositada en NYDDO para la realización de este trabajo tan significativo.

Lago da mina das Pontes